BHP

W zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy oferujemy Państwu następujące usługi:


1. Nadzór bieżący - kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanych z bhp w Państwa firmie.
2. Nadzór docelowy - nadzór nad pracami wykonywanymi czasowo (budowy, remonty, oraz inne prace wykonywane czasowo).
3. Ocena ryzyka zawodowego - opracowanie oraz aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.
4. Dokumentacja powypadkowa - przeprowadzenie niezbędnych czynności w zakresie postępowania powypadkowego dla wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, wypadków osób niebędących pracownikami (umowy cywilno-prawne).
5. Ocena warunków pracy - przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
6. Instrukcje stanowiskowe BHP - opracowanie instrukcji bhp w zakresie wykonywanych prac oraz bezpiecznej pracy z maszynami, urządzeniami i narzędziami.
7. Doradztwo - w zakresie przepisów Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa i higieną pracy.
8. Kontrole PIP i PIS – współreprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opracowanie odpowiedzi na nakazy, wystąpienia oraz decyzje administracyjne.
9. Analiza roczna BHP - opracowanie obowiązkowej corocznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
10. Szkolenia wstępne BHP - szkolenia nowozatrudnionych pracowników.
11. Szkolenia okresowe BHP - szkolenia dla wszystkich grup zawodowych (robotnicze, administracyjno-biurowe, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, inżynieryjno-techniczne, pracodawcy wykonujący zadania służby BHP, służba bhp).
12. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego - dla osób prowadzących szkolenie z zakresu instruktażu stanowiskowego w zakładzie pracy.
13. Pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych - wykonujemy pomiary elektryczne w obiektach budowlanych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych (elektronarzędzi).
14. Pomiary oświetlenia - wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy oraz przedstawiamy ewentualne sposoby rozwiązania problemu niedostatecznie oświetlonego stanowiska.
15. Środki ochrony indywidualnej - doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochron indywidualnej celem ochrony pracownika przed czynnikami występującymi w środowisku pracy.
16. Odzież i obuwie robocze - opracowanie indywidualnych norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk pracy i pracowników.
17. Dokumentacja - opracowanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie bhp w firmie.
18. Inne - i inne zadania wynikające Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (z poźn. zm.).


Współpracujemy na podstawie umów stałych (nadzór bieżący) oraz jednorazowych zleceń. Za wykonane usługi wystawiamy faktury VAT.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

kontakt